Атлас на гнездящите птици в България

Червена каня

(Milvus milvus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0- дв.

Особености на разпространението

Отделни наблюдения на единични възрастни птици в различни хълмисти и нископланински части на страната: на 13.05.2003 г. до с. Студен кладенец, Крумовградско; на 14.06.2004 г. до с. Калояново, Сливенско; на 15.05.2005 г. до Харманли и на 25.07.2005 г. до с. Голямо Крушево, Ямболскo. Единични наблюдения има  от различни части на страната има и през последните няколко години, но липсват данни за гнездене. Предвид че гнездовият ареал е далеч от България, се предполага, че се каса е за скитащи птици.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюденията са в местообитания, представляващи съчетание между храсталаци и тревни съобщества и широколистни листопадни гори, в близост до стоящи пресни води, посеви и други (едногодишни) тревни култури и ивици дървета, храсти и мозайки от тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани