Атлас на гнездящите птици в България

Червена чапла

(Ardea purpurea)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 64-136 двойки (2007: 150-250 дв.)

Особености на разпространението

Сравнително рядък и малоброен гнездящ и прелетен вид. Гнезди поединично или на неголеми колонии –самостоятелни или с други чапли и корморани. Установена е като гнездящ вид главно по поречието на р. Дунав и по Черноморското крайбрежие (Дуранкулашко и Шабленско езеро, Бургаските влажни зони, Алепу, р. Ропотамо и реките на юг от нея). Във вътрешността на страната малки колонии са установени главно в Тракия и една на Драгоманското блато, в Софийско и край по-големите реки – Марица, Искър, Лом, Огоста и др.. Гнездовищата са в тръстикови масиви. 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 52 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. Малка част от тези квадрати обаче представляват напуснати находища (какъвто е случаят с рибарници Мечка и блатото Орсоя). В повечето случаи се касае за квадрати с много ниска степен на достоверност за гнездене. Нови находища са установени в 11 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 51 – 110 двойки (81% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Мандра-Пода“ (10-17 дв.), „Дуранкулашко езеро“ (7-15 дв.), “Бургаско езеро” (7-15 дв.), „Комплекс Калимок“ (5-12 дв.) и „Раяновци“ (5-12 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата (растителност по периферията на водоеми) и в алувиални и много влажни гори и храсталаци.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

Заплахи

Осушаване на влажни зони. Увреждане на местообитанията вследствие на мащабни пожари в тръстикови масиви. Хищничество, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Безпокойство в района на колониите. Бракониерски отстрел.

Петър Шурулинков, Гиргина Даскалова, Владимир Младенов