Атлас на гнездящите птици в България

Червена чинка

(Carpodacus erythrinus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 52- 112 двойки (2007: 10-50 дв.)

Особености на разпространението

С все още не стабилизирано постоянно разпространение. Среща се разпръснато с отделни предимно изолирани находища, главно в два напълно различни по характер района – Черноморското крайбрежие и по-високите планини или планински части (Рила, Западни Родопи, Пирин, Осоговска планина, Централна Стара планина, Средна гора). В някои от случаите възможно се касае за скитащи мъжки екз., проявяващи териториално поведение.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 12 квадрата, където е бил установен преди 2013 г., но е установен в 15 нови квадрата. Твърде вероятно има и други, неустановени находища в страната.

Численост в защитени зони за птиците: 21-52 двойки (44% от популацията). Най-висока численост има в ЗЗ „Централен Балкан“ (17-29 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Като гнездящ наблюдаван във влажни крайбрежни и в крайпътни храсталаци (най-сходни с ивици дървета, храсти и мозайки от тях и в зоната на Pinus mugo (местообитание със смесени характеристики на иглолистни гори и храсталаци на местата с умерен климат). Предпочита окрайнините на овлажнени гори и особено гъсталаци от Salix sp., Alnus glutinosa и Populus sp. по поречията на реки, но също и градини, влажни ливади с храсталаци – винаги в близост до течаща вода, като същевременно проявява висока степен на адаптивност.

Тенденции в развитието на популацията  за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Дългосрочна тенденция на числеността: нарастваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: нарастващо
Дългосрочна тенденция на разпространението: нарастващо

Заплахи

Застрояване с хотели и изграждане на голф игрища и други спортни съоръжения в местообитанията му. Пожари в планините.

Петър Шурулинков, Ирина Костадинова