Атлас на гнездящите птици в България

Червеноврат гмурец

(Podiceps grisegena)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 35-79 двойки (2007: 30–70 дв.)

Особености на разпространението

С изолирани гнездовища по Дунавското крайбрежие, на места в Тракийската низина и покрай Черно море. Най-значимите и постоянни гнездовища са във влажните зони по р. Дунав.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 14 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му. По време на текущото проучване сигурни гнездовища на вида са: рибарници Хаджи Димитрово, ПР „Персински блата“, ЗМ „Калимок – Бръшлен“, „Гарванскто блато, блато Малък Преславец и езеро Сребърна. 

Численост в защитени зони за птиците: 35-79 двойки (100% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Комплекс Беленски острови“ (30-50 дв.), „Комплекс Калимок“ (0-15 дв.) и „Сребърна“ (4-8 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Различно големи влажни зони в относително напреднал стадий на растителна сукцесия и силно обрасла водна повърхност с хигрофили и хидрофити: блата и неморски води (стоящи пресни води и стоящи бракични води).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно 
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство.

Свилен Чешмеджиев, Ирина Костадинова