Атлас на гнездящите птици в България

Червеноглава сврачка

(Lanius senator)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000-20 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато неравномерно разпространение на територията на цялата страна без по-високите планини. По-плътно в Югоизточна България между поречието на река Камчия и Източните Родопи и по долините на реките Струма и Места, по-разпокъсано – в Тракийската низина, Дунавската равнина и разпръснато в най-северните и западните части на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по припечни места с храсти, като предпочита сухолюбиви храсталаци и храсталаци в местата с умерен климат. Среща се и в степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, където има поне еднични храсти. Понякога в разредени широколистни листопадни гори, главно Quercus sp., в окрайнините им и по поляни с храсти. по-рядко в овощни градини, дървесни и храстови плантации и ивици дървета, храсти и мозайки от тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани