Атлас на гнездящите птици в България

Червеногръдка

(Erithacus rubecula)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1 000 000 – 1 500 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планинските и полупланинските райони, а петнисто – в равнинните гористи части. Отсъства от някои по-безлесни равнинни райони с преобладание на земеделски култури в Дунавската равнина, Тракийската низина, Добруджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в гъсти и влажни широколистни листопадни гори, смесени гори, иглолистни гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци с изобилен подлес. Вторично местообитание са някои по-гъсто обрасли с храстова и дървесна растителност градски паркове и градини, както и други подобни части на градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани