Атлас на гнездящите птици в България

Червеногуша мухоловка

(Ficedula parva)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1000-1500 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, съсредоточено основно в буковия пояс на Стара планина (на изток до Сливенска планина). С изолирани находища и в Рила, Родопите, Осоговска планина, Беласица, Странджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в стари широколистни листопадни гори от Fagus sylvatica в по-високите планински части, особено на по-влажни склонове. По-рядко намиран в гори от Quercus sp.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани