Атлас на гнездящите птици в България

Червеногушо коприварче

(Sylvia cantillans)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 3000-8000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо плътно Източните Родопи и района на долините на реките Струма и Места с прилежащите им части на околните планини. С няколко изолирани находища – в Западните Родопи, по долината на р. Арда, в Сакар и нос ЕминеИма отделни наблюдения на пеещи мъжки и в Северна България, където може да се очаква откриването на нови находища

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди единствено в сухолюбиви храсталаци, като се придържа строго към местата с ксерофитна растителност, основно от Juniperus oxycedrus, понякога примесена с други храсти (Paliurus spina–christi, Rubus sp. и др.) и единични дървета (често Quercus pubescens). Вероятно ограниченото разпространение на това специфично местообитание определя особения характер на разпространението на вида.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани