Атлас на гнездящите птици в България

Червеногърба сврачка

(Lanius collurio)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 300 000-700 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространенен повсеместно на цялата територия на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в примесени с открити пространства храсталаци, пустеещи земи, в окрайнините на разредени широколистни листопадни гори, овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях, градски паркове и градини и други обрасли с храсти и слабо посещавани места в градове, села и индустриални зони, както и в селища с разпръснати дворове (планински махали, вилни зони и т.н.).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани