Атлас на гнездящите птици в България

Червеноклюна потапница

(Netta rufina)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-1 дв.

Особености на разпространението

След 1990 г. наблюдаван през гнездовия период в четири влажни зони. На 24.05.1993 г. в блатото до къмпинг Европа (западно от Поморие) видяна мъжка птица, придържаща се към района. През 1998 г. сведения за твърде вероятно гнездене има и за Дуранкулашкото езеро. На 20.05.2002 г. в рибарници Звъничево наблюдавана двойка. На 08.06.2005 г. двойка е видяна и в езеро Сребърна. В последните години през размножителния период двойки са регистрирни в защитена местност „Пода“ и езерото Сребърна.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

В лагуни, стоящи пресни и бракични води, както и в блата с растителност по периферията им, присъствието на вида е в тясна зависимост от наличието на харови водорасли.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани