Атлас на гнездящите птици в България

Червенокръста лястовица

(Hirundo daurica)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000-25 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планините и някои скалисти райони в по-ниските части (Ломовете, Предбалкана, суходолията в Добруджа и др.). По-разпръснато в Дунавската равнина, Тракийската низина, поречието на река Тунджа, Бургаската низина и др. На север достига крайбрежието на река Дунав без най-западните му части.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по скали и скални стени (във вътрешността на страната), във входните части на пещери. Значителна част от популацията строи гнездата си по изоставени постройки, мостове, автобусни спирки, параклиси, бункери и др. В Западните Родопи и по долината на река Струма масово гнезди в градове, села и индустриални зони, като строи гнездата си под балкони, бетонни стрехи и др. подобни места на жилищни сгради както в градове, така и в села. Повсеместно се заселва в строящи се сгради (особено по Черноморското крайбрежие).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани