Атлас на гнездящите птици в България

Червенонога ветрушка

(Falco vespertinus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

Размер на популацията: 2020: 0-16 двойки (2007: 0-10 дв.)

Особености на разпространението

Понастоящем гнезди спорадично в Сливенско. В миналото предимно в откритите равнинни части на Северна и Източна България, по-групирано в Добруджа и в района на Златията. Разпръснати непостоянни единични гнездовища в ниските части на Южна България.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 75 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му, както и наличие на отрицателна тенденция в гнездовата популация на вида през последните 10 години. Нови находища са установени в 6 квадрата, но в повечето от тях с ниска вероятност за гнездене.

Численост в защитени зони за птиците: 0 двойки (0% от популацията). Цялата гнездова популация на вида е извън границите на Специално защитени зони от Натура 2000.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Червеноногата ветрушка е един от най-характерните видове за степните местообитания. Гнезди колониално, рядко поединично, в открити места с единични дървета, електрически стълбове, степи, до ливади и открити речни долини. Заема стари гнезда на вранови птици (полска врана, сврака).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: намаляваща, с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща, с непериодични колебания
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо, с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо, с непериодични колебания

Заплахи

Влошаването, деградацията и увреждането на гнездовите и хранителните местообитания, безпокоенето по време на гнездовия сезон и интензификацията в селското стопанство, обиране на яйца от гнездата.

Свилен Чешмеджиев, Стойчо Стойчев