Атлас на гнездящите птици в България

Червенушка

(Pyrrhula pyrrhula)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000- 25 000 дв.

Особености на разпространението

С ограничено петнисто разпространение, концентрирано в по-високите части на планините от Рило–Родопския масив, Централна и Западна Стара планина, Витоша, Средна гора и с единични находища в Източна Стара планина, Източните Родопи и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в иглолистни гори, както и в смесени гори с обилен подлес от храсти и млади иглолистни дървета. По-рядко в градски паркове и градини (предимно от лесопарков тип) и други места с преобладаваща дървесна растителност особено в планински селища и вилни зони на по- голяма надморска височина, към които също има изисквания за богат подлес.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани