Атлас на гнездящите птици в България

Черен бързолет

(Apus apus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 8500-20 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо по-цялостно планинските райони и Черноморското крайбрежие. С множество разпръснати или по-слабо групирани гнездовища в Дунавската равнина, Тракийската низина, Западните погранични планини и др. Преобладаващата част от находищата са в населени места.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Преобладаващата част от популацията гнезди в градове, села и индустриални зони, а малка част от колониите – в естествени местообитания, основно в скали и скални стени (във вътрешността на страната) и стръмни скалисти (морски) брегове както в равнините, така и във високите части на планините. В Западните Родопи установен да гнезди в иглолистни гори, в стари хралупи на Dendrocopos major.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани