Атлас на гнездящите птици в България

Черен лешояд

(Aegypius monachus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

Размер на популацията: 0-2 дв.

Особености на разпространението

Редовно присъствие през гнездовия период в Източните Родопи на птици от колонията в Гърция. Освен постоянно присъствие на индивиди и двойки в района около язовир Студен кладенец и между долината на р. Арда и границата с Гърция, отделни птици при скитанията си достигат Сакар, Източна Стара планина, Рила, Пирин, Витоша и Западните погранични планини.

От няколко години насам е реинтродуциран в Стара планина, където първото загнездване е регистрирано през 2021 г.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Основно в широколистни листопадни гори (стари гори от дъб Quercus sp.), по-рядко – в иглолистни гори (черен Pinus nigra и бял Pinus sylvestris бор). Установеното през 1993 г. гнездо е на скала сред широколистна гора. От решаващо значение за присъствието му в Източните Родопи е наличието на свободно пасищно животновъдство, размножаващи се Canis lupus и слабо посещавани гористи места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани