Атлас на гнездящите птици в България

Черен синигер

(Periparus ater)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 300 000-600 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и на места разпръснато разпространение, обхващащо плътно иглолистния пояс на планините от Рило–Родопския масив и Витоша, високите части на Стара планина (на изток до Котленска планина), като отделни находища има в Източните Родопи, Средна гора, Лозенската планина, Източна Стара планина и дори в Тракийската низина, Софийското поле (вкл. в градската част на София), поречието на река Тунджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в иглолистни гори – от Picea abies, Pinus peuce, P. heldreihii, P. sylvestris и P. nigra; в смесени гори и в широколистни листопадни гори – от Fagus sylvatica. Размножава се и в овощни градини, дървесни и храстови плантации, в частност – в създадени от човека иглолистни насаждения.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани