Атлас на гнездящите птици в България

Черешарка

 (Coccothraustes coccothraustes)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 50 000-150 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, с изключение на покритите с иглолистни гори по-високи части на планините и равнинните преобладаващо земеделски райони с оскъдна дървесна растителност.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в широколистни листопадни гори (особено разредени гори Quercus sp. и Carpinus sp.) и алувиални и много влажни гори и храсталаци, но и в смесени гори, дървесни и храстови плантации, в градски паркове и други места с дървесна растителност в неселените места, сухолюбиви храсталаци с единични или групи дървета, ивици дървета, храсти и мозайки от тях между обработваеми площи, полезащитни пояси и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани