Атлас на гнездящите птици в България

Черноврат гмурец

(Podiceps nigricollis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 18-47 двойки (2007: 20–60 дв.)

Особености на разпространението

Като цяло с изолирани гнездовища, по-ясно групирани по Дунавското крайбрежие, с единични находища, повечето без данни за сигурно гнездене покрай Черно море, в Добруджа, Софийското поле и Тракийската низина.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 18 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му. По време на текущото проучване сигурни гнездовища на вида са: рибарници Хаджи Димитрово, ПР „Персински блата“, ЗМ „Калимок – Бръшлен“, Гарванското блато и езеро Сребърна. 

Численост в защитени зони за птиците: 18-47 двойки (100% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Комплекс Беленски острови“ (15-20 дв.), „Комплекс Калимок“ (0-15 дв.) и „Сребърна“ (3-7 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Основно в блата (растителност по периферията на водоеми) и неморски води (стоящи пресни води), като често се придържа към гнездовите колонии на белобузата рибарка (Chlidonias hybrida).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно 
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел.

Свилен Чешмеджиев, Ирина Костадинова