Атлас на гнездящите птици в България

Черноглава овесарка

(Emberiza melanocephala)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 25 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията, по-плътно в Югоизточна България и по цялото Черноморско крайбрежие и по-разпокъсано в по-ниските части от останалата територия на страната. Към 2005 г. е достигнал и до най-северозападния край на България в района на град Видин.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в храсталаци и тревни съобщества по припечни открити хълмисти терени, обрасли с трева, храсти и единични или групи дървета. Многоброен в сухолюбиви храсталаци, особено в съчетание с тревни съобщества по сухи силикатни терени, понякога на окрайнините на силно разредени нискостъблени широколистни гори, също в различни селскостопански площи и изкуствени ландшафти, където предпочита неголеми обработваеми полета, овощни градини, дървесни и храстови плантации, особено лозя, примесени с храсти и открити тревни пространства между тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани