Атлас на гнездящите птици в България

Черногърбо каменарче

(Oenanthe pleschanka)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 186-334 двойки (2007: 350 – 500 дв.)

Особености на разпространението

С плътно до прекъснато на места разпространение и редовно размножаване по самата крайбрежна ивица на Северното Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до нос Емине. С разпръснати изолирани находища във вътрешността на страната,  където вероятно гнезди нередовно.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен във всички квадрати във вътрешността на страната, за които има данни за гнездене преди 2013 г. – Карнобатско, Айтоско и Провадийско. Не е установен също така и на места по крайбрежието – района около и южно от Варна (с изключение на нос Емине). Нови находища не са установени.

Численост в защитени зони за птиците: 168-319 двойки (93% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Калиакра“ (123-234 дв.) и „Белите скали“ (30-50 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по стръмни скалисти (морски) брегове, в съседство със степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени и пустеещи земи, където нерядко събира храна. По крайбрежието гнезди и по сгради във вилни селища. В останалата част на страната – по скали и скални стени и сипеи, нерядко близо до тревни съобщества по сухи силикатни терени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: възможно намаляваща
Дългосрочна тенденция на числеността: стабилна, с непереодични колебания
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно, с непереодични колебания

Заплахи

Опожаряване и разораване на степни и сухолюбиви тревни съобщества, урбанизиране на Черноморското крайбрежие.

Михаил Илиев