Атлас на гнездящите птици в България

Чернокрил огърличник

(Glareola nordmanni)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен

Размер на популацията: 2-4 дв.

Особености на разпространението

  Гнезденето на вида в страната е установено със сигурност през 2002 г. с наблюдение на пухово малко при Атанасовското езеро. В последните 10 години липсват данни за сигурно гнездене, макар че през размножителния период е регистриран в Пловдивско и край Атанасовското езеро.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в засолени терени с халофитна растителност до лагуни, в сухи пасища (степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени) до блата (в тревна растителност по периферията на водоеми) и с намиращи се в близост до тях посеви и други (едногодишни) тревни култури (особено царевични ниви в началния стадий на развитие на растенията).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани