Атлас на гнездящите птици в България

Черношипа ветрушка

(Falco tinnunculus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 4000–7500 дв.

Особености на числеността

Неравномерна, в повечето от обитаваните квадрати по-малко от 10 дв. По-висока в районите със скални комплекси и дефилета, макар рядко да надхвърля 20–25 дв./кв. Висока численост отбелязана и в Тракийската низина и по поречието на река Тунджа с прилежащите му райони, където гнезди основно в стари гнезда на свраки по електрически стълбове, както и в Източна Добруджа, където се заселват в гнезда на вранови в полезащитните пояси. Ниска плътност в Дунавската равнина и Североизточна България, въпреки наличието на подходящи за гнездене места и богата хранителна база.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по скали и скални стени (във вътрешността на страната), включително около входове на пещери, по ивици дървета, храсти и мозайки от тях, в градове, села и индустриални зони, по стълбове, единични постройки и други съоръжения сред селскостопански площи и изкуствени ландшафти, по-рядко на окрайнините на равнинни широколистни листопадни гори и стръмни скалисти (морски) брегове.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани