Атлас на гнездящите птици в България

Чухал

(Otus scops)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 6000-9000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, по-плътно в Източните Родопи, Сакар, долините на реките Струма и Места, Източна Стара планина, Черноморското крайбрежие, Добруджа, Лудогорието, района около Витоша и Софийското поле, а по-разпръснато – в Тракийската низина, Западните Родопи, Средна гора, централната и западната част на Дунавската равнина, Предбалкана и др. Липсва във високите части на повечето от планините.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в гори, особено в широколистни листопадни гори, но и в алувиални и много влажни гори и храсталаци и по-рядко в иглолистни гори. Част от популацията се размножава в градове, села и индустриални зони както по сгради, така и по дървета от уличните насаждения или в градски паркове и градини. Много често и по крайречни ивици дървета, храсти и мозайки от тях, в овощни градини, дървесни и храстови плантации, а понякога – и в кухини в скали и скални стени (във вътрешността на страната).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани