Атлас на гнездящите птици в България

Шилоопашата патица

(Anas acuta)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 0-5 двойки (2007: 0-5 дв.)

Особености на разпространението

Отделни изолирани находища по Черноморското крайбрежие (Атанасовско езеро), покрай р.Дунав (до Видин), до Рабишкото езеро, в Софийското поле и подножието на Дервентските възвишения. Възможно единични двойки да гнездят нередовно в Драгоманското и Алдомировското блато, както и в други бивши находища, но при настоящото картиране няма наблюдения в тях.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в находищата, където се е срещал преди 2013 г. В основното гнездово находище в Атанасовско езеро не е потвърдено гнездене в последните години. Възможно ново находище е регистрирано в един квадрат – в района на Сунгурларе, което е с нерегулярен характер. 

Численост в защитени зони за птиците: 0-4 двойки. Единствено находище – в ЗЗ „Атанасовско езеро“ (0-4 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в сладководни или солени езера с открити, обрасли с трева участъци в или около тях: лагуни и стоящи пресни води, засолени терени с халофитна растителност, блата, в растителност по периферията на водоеми и посеви и други тревни култури.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща 
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо 
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел.

Ирина Костадинова, Владимир Младенов