Атлас на гнездящите птици в България

Щиглец

(Carduelis carduelis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 400 000-600 000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно на територията на цялата страна, предимно в равнинните, хълмисти и нископланински райони, по-рядко в планините, особено във високите им части.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни местообитания, особено в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации, градски паркове и градини и други части на населени места, особено дърветата от уличните насаждения (предимно по Aesculus hippocastanum) и малки горички Robinia pseudoacacia в селата, размножава се и в по-разсветлени широколистни листопадни гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, на места в смесени и иглолистни гори и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани