Атлас на гнездящите птици в България

Южен славей

(Luscinia megarhynchos)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200 000 – 500 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен повсеместно на територията на цялата страна без средно високите и високите части на планините от Рило–Родопския масив, Централна и Западна Стара планина, Западните погранични планини и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в равнинни влажни долини с различни храсталаци и тревни съобщества, в алувиални и много влажни гори и храсталаци, покрайнини или разредени широколистни листопадни гори, особено около реки, потоци, по обрасли с храсти брегове на язовири, блата, в изоставени и обрасли с храсти овощни градини, дървесни и храстови плантации, в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, на много места – в градски паркове и градини, както и в дворове или участъци с гъсти храсти и дървета в градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани