Атлас на гнездящите птици в България

Яребица

(Perdix perdix)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10000-25000 дв.

Особености на разпространението

С повсеместно разпространение в равнинните части и в някои по-високи котловини и планински полета (в зависимост от наличието на обработваеми площи, особено със зърнени култури) и по-рядко по открити по-високи части на планините (платото на Витоша). Почти отсъства от гористите или сухите ниски планини, където се размножава обикновено в по-широки и открити долинни разширения. На места разселван изкуствено, липсват данни за влиянието на тези дейности върху разпространението.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в места с мозаечно разпределение на биотопите, като предпочита мезофилни тревни съобщества; тревни съобщества по влажни терени; тревни съобщества по сухи силикатни терени; степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени; храсталаци на местата с умерен климат, по изключение дори в алпийски и субалпийски тревни съобщества. Размножава се и в подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури), посеви и други (едногодишни) тревни култури, пустеещи земи, нерядко – и в по-големи градове, села и индустриални зони, периферни градски паркове и градини, както и в близост до овощни градини, дървесни и храстови плантации или ивици дървета, храсти и мозайки от тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани