Атлас на гнездящите птици в България

Ястребов орел

(Aquila fasciata)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0–2 дв.

Особености на разпространението

През последните 10 години липсват данни за заети гнездови територии в страната. Регистрирани са отделни наблюдения на скитащи птици по Черноморието и в Южна България. В близкото минало е установяван основно на в някои планински райони в близост до границата с Гърция, включително на няколко десетки километри от нея. Регистрирани заети територии са били регистрирани в Източните и Централните Родопи.. Установените по Северното Черноморие екземпляри вероятно са скитащи, макар че почти на същото място наблюдения има и през 1959 г.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди само  скали и скални стени (във вътрешността на страната), а в други части на ареала и по дървета. Забелязва се предпочитание към скалисти места в близост до речни долини, особено отдалечени райони с незначително човешко присъствие. Последното вероятно е една от причините видът да е твърде слабо познат.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани