Атлас на гнездящите птици в България

Ястребогушо коприварче

(Sylvia nisoria)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 4000- 10 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на територията на цялата страна, по-плътно по Черноморското крайбрежие, Източните Родопи, централната част на Дунавската равнина, Ломовете и долината на Суха река в Добруджа, Софийското поле и прилежащите планински райони, долините на реките Струма и Места и други хълмисти райони и ниски планини.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно на по-горещи и сухи места в храсталаци на места с умерен климат, в частност растящите на по-ниска надморска височина храсталаци от Paliurus spina–christi, Rosa sp., Crataegus monogina и други, понякога и в сухолюбиви храсталаци с Juniperus oxycedrus, Carpinus orientalis, Rubus sp. и др. В места с храсти намиран и в пределите на градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани