Атлас на птиците в България

© Галина Велева

Разпространението и числеността на птиците се променя в резултат на човешката дейност и природните процеси. Някои видове увеличават ареалите си, заемайки нови територии, докато други се срещата на все по-малко места и са застрашени от изчезване. За нас е изключително важно да имаме актуална информация за разпространението и числеността на всички видове птици срещащи се в България, за да можем да планираме и прилагаме мерки за тяхното опазване.

БДЗП изготви първия атлас на гнездящите птици в България (Янков, 2007). Той постави основата на цялостното картиране на птиците през размножителния им период.

С помощта на голям брой доброволци, ползващи електронното приложение SmartBirdsPro, БДЗП събира актуални данни за разпространението на птиците в България.

Споделените данни за птици бяха използвани за целите на първата национална оценка на състоянието на птиците в България за целите на докладването по чл. 12 на Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, обхващаща периода 2007 – 2013 г. През 2020 г. БДЗП изготви актуална оценка на разпространението и числеността на 72 вида птици с ограничено разпространение в България. Тя се базира на публикации от орнитологични проучвания, осъществени в периода 2013 – 2020 г., както и непубликувани данни от теренни проучвания, целеви мониторинг и единични наблюдения от този период, съхранявани в информационната система Smart Birds. При тази последна оценка бе направено и сравнение в разпространението и числеността на видовете с оценките от докладването по Директивата за птиците от периода 2007 – 2013 г.

Тук представяме данни за гнездящите и зимуващите видове птици в България, които са резултат от общите усилия на множество любители на птици.

Брой видове по квадрати

Описание: Картата представя броя видове по UTM квадрати, установени през размножителния период (15 април -15 юли) и през зимата (1 декември – 28 февруари) в периода 2016-2020 г. , според наличните данни в SmartBirds. От менюто може да изберете слой с период и проверите броя на установените видове във всеки квадрат.

Внимание: Представени са и всички регистрирани видове през този период, като сред тях вероятно има и такива които не се размножават в съответния квадрат, а са скитащи, летуващи или мигриращи.

Разпространение на гнездящите видове по квадрати

Изберете вид, за да видите къде е установен след 2016 г. , според данните събрани в SmartBirds през размножителния период.

Разпространение на зимуващите видове по квадрати

Изберете вид, за да видите къде е установен след 2016 г. , според данните събрани в SmartBirds през периода на зимуване.

Информация за вид

Тук ще намерите информация за разпространението на птиците в България“ . Представили сме данните oт Атласа на гнездящите птици (Янков, 2007) и по-нови данни, събрани в SmartBirds oт 2016 г насам. За 80 вида с природозащитно значение е налична карта за разпространението в периода 2015-2019 и съвременна оценка на числеността към 2020 г.

Включете се

в събирането на данни за Атласа на птиците в България 2021-2025

Проект ''Граждани за природата''

Този сайт и модулът „Атлас на птиците“ в системата SmartBirds са създадени в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.