Атлас на птиците в България

2021-2025

© Калин Ботев

Атласът на птиците в България е най-мащабното картиране на биоразнообразието у нас. Българското дружество за защита на птиците стартира партньорска инициатива за изготвянето на второто му издание – Атлас на птиците II. В проучванията за подготовката му може да се включи всеки с интерес към птиците. Тук ще намерите информация как да допринесете за разкриването на съвременното разпространение на птиците в България.
Защо правим Атлас на птиците II ?
Изготвянето на атласи на разпространението на птиците мобилизира и мотивира голям брой хора да събират данни, да повишават уменията си за разпознаване на птици, познанията си за тяхната биология и екология, както и да пътуват и опознават нови места. Ако данните бъдат събрани по стандартизирана методика, това дава възможност за статистическа обработка, повтаряне на изследването и сравнимост на резултатите. Това е и огромното им предимство пред случайните наблюдения, от които се оказва, че трудно могат да бъдат извлечени значими данни за определяне на обилие, численост на популациите, тенденции и откриване на дългосрочни промени. Атласите на разпространението са важен инструмент за планиране на мерките за опазване на птиците. Данните, събрани за първия български атлас – Атласът на гнездящите птици в България (Янков, 2007), послужиха като основа за редица природозащитни дейности, включително за изграждането на мрежата Натура 2000. Участието в изготвянето на Атласа може да бъде много зареждаща инициатива, която да активира изследователския ни инстинкт, за да разрешим някои орнитологични загадки, като например да открием дали у нас гнездят интересни видове като средиземноморският сокол, беловратата мухоловка, брезовият певец и ястребовият орел. Вторият атлас ще бъде и първи опит за пълно картиране на зимуващите птици у нас. С това България ще се нареди сред малкото страни със зимен атлас на птиците.
Ciconia nigra Georgi Gerdzhikov Copyright
Какви са целите на Атлас на птиците II ?
С изготвянето на Атлас на птиците в България II си поставяме следните цели:

  1. Установяване на съвременното разпространение на гнездящите видове птици в България на базата на 10×10 km (UTM – MGRS) грид;
  2. Установяване на съвременното разпространение на зимуващите видове птици в България на базата на 10×10 km (UTM – MGRS) грид;
  3. Разкриване на промените в разпространението и обилието на гнездящите птици в България в сравнение с Атласа на гнездящите птици в България (Янков, 2007);
  4. Оценяване на числеността на популациите на гнездящите и зимуващите птици в България;
  5. Събиране на информация по унифицирана методика, позволяваща проследяване на дългосрочни промени в разпространението и обилието на гнездящите и зимуващите птици при повтаряне на изследването в бъдеще;
  6. Моделиране на разпространението на възможно най-голям брой видове на базата на грид 1×1 km;
  7. Повишаване на познанията на любителите на птици в България и привличане на нови природолюбители.
Neli Doncheva Copyright
Кой може да участва?
Всеки е добре дошъл и може да допринесе за изготвянето на Атласа, независимо дали е начинаещ любител на птиците или опитен орнитолог. Дори и начинаещите могат да допринесат за изготвянето на Атласа, като записват в мобилното приложение SmartBirds Pro видовете, които познават и степента на вероятност за гнездене. Добри умения за определяне на птиците по техните звуци са необходими за прилагане на някои от методиките, особено за методиката за проучване на обилието на птиците. Познаването на птичите песни ще ви помогне много, за да откриете повече видове в квадратите, които проучвате. Ние се надяваме, че работата по Атласа ще е допълнителен стимул за повишаване на уменията за разпознаване на птици. Ако не сте сигурни в уменията си и се колебаете как да участвате, Ви препоръчваме да поговорите с някой от координаторите на инициативата.
Как да участвате?

Най-лесният начин е като се регистрирате в SmartBirds.org и качите на телефона или таблета си мобилното приложение SmartBirds Pro. Видео насоки за регистрация в системата SmartBirds.org и работа с нея ще намерите тук.

Приложението SmartBirds Pro използва операционна система Android и може да бъде изтеглено от тук. С негова помощ може да записвате на телефона си всяко наблюдение на птици, които познавате и качвате в базата данни. Видео насоки за работа с приложението “SmartBirds Pro“ може да намерите тук.

Препоръчваме ви да изберете един или няколко 10-километрови квадрата, в които да се опитате да регистрирате всички видове птици и да приложите методиките за изследване. Избирането на 10-километрови квадрати за изследване става в личния ви профил на сайта SmartBirds.org Всеки 10-километров квадрат се избира в модул „Атлас“, който след синхронизация с мобилното приложение, се вижда в мобилното приложение SmartBirds Pro на вашето устройство. Видео насоки за картиране на гнездящите птици може да намерите тук.

SmartBirds logo
Събиране и обработване на данните
Всеки участник може първоначално да избере до 10 квадрата, които да картира. За улесняване на планирането и проследяване на напредъка, за всеки от тях ще може да вижда в профила си в базата данни SmartBirds.org списък на видове, регистрирани в съответния квадрат по време на Първия атлас на гнездящите птици, списък на видовете, регистрирани от него и пълен списък на видовете, включващ и тези, регистрирани в същия квадрат от други наблюдатели. Участниците могат да събират данни и в допълнителни квадрати извън избраните от тях. Авторството на всички данни се запазва и те се съхраняват в личния профил на наблюдателя в SmartBirds.org.

Основната част от данните ще бъдат събрани на терен с мобилното приложение SmartBirds Pro. Данни, събрани по друг начин, също могат да бъдат интегрирани и ползвани, ако притежават всички задължителни елементи. С други приложения обаче не е възможно прилагането на методиката за проучване на обилието на птиците, която изисква избор на пробни площадки чрез профил в SmartBirds.org. Ще бъдат ползвани и данни, събрани в рамките на действащи схеми за мониторинг (МОВП, Среднозимно преброяване), проекти за места и видове, както и данни от научни публикации.

Събраните данни ще се верифицират от експерти по определени видове и групи видове. На регионално ниво верифициране на данните и подпомагане на участниците ще се извършва от експерти, познаващи добре съответните региони.

Подход
Атласът е базиран на териториално припокриване на проучванията през зимния и размножителния период и изготвяне на един атлас, вместо два отделни – за гнездящи и зимуващи птици. Участниците в картирането ще могат да избират квадрати, които да изследват почти целогодишно, прилагайки различни методики. Все пак Атласът ще има два раздела и методики: за гнездящи и за зимуващи птици.

Атласът комбинира сравнително лесна методика за определяне на относителното обилие на широкоразпространени видове с видово специфични методики, базирани на местообитанията и познаването на екологията и гнездовата биология на видовете. Последните са добри за определяне на разпространението на видове с по-големи гнездови територии и такива със скрит начин на живот. За тези видове проучването на разпространението и откриването на нови находища е основен приоритет. Предложените методики в голяма степен могат да се ползват и за мониторинг, така че събраната информация да може да служи за основа на дългосрочен мониторинг на повече групи птици.

Към настоящия момент планираме да ползваме данни, събрани в периода 2016-2025 г. Този период може да се промени, предвид гражданския характер на инициативата и участието на доброволци. Осигуряване на допълнително финансиране може да позволи по-бързо и добро покритие на всички квадрати. Максималната цел е да съберем достатъчно нови данни за разпространението и числеността на птиците във всички десеткилометрови квадрати в периода 2021–2025 г.

Rila Neli Doncheva Copyright
Методика
За изготвянето на Атлас на птиците е необходим системен подход и спазването на определени методики. От линовете по долу може да изтеглите подробна информация как да проучвате гнездящите и зимуващите птици за целите на Атласа:

Методика за проучване на гнездящите птици за целите на Атласа на птиците в България
изтегли

Методика за проучване на зимуващите птици за целите на Атласа на птиците в България

Rila Neli Doncheva Copyright
Информация за вид
fab|fa-earlybirds|

Орнитологични загадки

et|icon_chat|

Форум

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
20 hours ago

Благодаря! ... See MoreSee Less

1 week ago

Совите пристигнаха в Димитровград!
Той пръв доведе своето семейство.Малко му тежат клепачите!🙂Първите птици кацат на една и съща липа всяка година.
Горска ушата сова (Asio otus)
... See MoreSee Less

Совите пристигнаха в Димитровград!
Той пръв доведе своето семейство.Малко му тежат клепачите!🙂Първите птици кацат на една и съща липа всяка година.
Горска ушата сова (Asio otus)Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Ще имат плячка...голяма популация на плъхове и мишки тази година....

21 hours ago

Благодаря за приема ... See MoreSee Less

22 hours ago

БЛАГОДАРЯ ЗА ПРИЕМА ... See MoreSee Less

ОЩЕ
fas|fa-users|

Партньори

Партньори на БДЗП в изготвянето на Атласа на птиците в България са следните организации:

Национален природонаучен музей - БАН

Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски''

Фонд за дивата флора и фауна

В работата по атласа си сътрудничим и с Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC)
Този сайт и модулът „Атлас на птиците“ в системата SmartBirds са създадени в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Дарете за изготвянето на Атлас II

Помогнете за откриване на неизвестни находища на редки видове в отдалечени райони