Атлас на гнездящите птици в България

Черна рибарка

(Chlidonias niger)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 0-100 двойки (2007: 24-50 дв.)

Особености на разпространението

С малко на брой разпръснати гнездовища основно във влажните зони по поречието на р. Дунав и прилежащите му части на Дунавската равнина. С по-ниска степен на достоверност за гнездене установен в Софийското поле и Тракийската низина, а там и по долината на р. Струма, Черноморското крайбрежие и Дунавската равнина са наблюдавани летуващи или неразмножаващи се индивиди.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 1 квадрат, където се е срещал преди 2013 г. Нови находища са установени в 6 квадрата.

Численост в защитени зони за птиците: 0-84 двойки (84% от популацията). Най-висока численост e регистрирана в защитената зона „Комплекс Калимок“ (0-48 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Размножава се в блата и други водоеми със стоящи пресни води (рибарници, временни разливи и др.), като разполага гнездата си по плаваща водна растителност в откритите части на водоемите (до растителност по периферията на водоеми).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна, с непериодични флуктуации 
Дългосрочна тенденция на числеността: стабилна, с непериодични флуктуации 
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно, с непериодични флуктуации
Дългосрочна тенденция на разпространението: стабилно, с непериодични флуктуации

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство.

Свилен Чешмеджиев, Петър Шурулинков