Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Б

Бяла стърчиопашка

Бяла стърчиопашка

(Motacilla alba)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 30 000-70 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на почти цялата територия на страната. Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и...

повече информация
Бухал

Бухал

(Bubo bubo)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 420-490 дв. Особености на разпространението С разпръснато до петнисто разпространение в цялата страна, по-плътно в Източните Родопи, Странджа, Източна Стара планина и около Бургас,...

повече информация
Буков певец

Буков певец

(Phylloscopus sibilatrix)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-20 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в широколистния (и особено буковия) пояс на Стара планина, Средна...

повече информация
Брезов певец

Брезов певец

(Phylloscopus trochilus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10-50 дв. Особености на разпространението С отделни изолирани гнездовища в различни части на цялата страна – както в равнините, така и в планините. Част от наблюденията...

повече информация
Брегова лястовица

Брегова лястовица

(Riparia riparia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20 000-50 000 дв. Особености на разпространението С петнисто (особено в Тракийската низина, Софийското поле, около Варна) и разпръснато разпространение. На места находищата...

повече информация
Блатно шаварче

Блатно шаварче

(Acrocephalus scirpaceus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-10 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно по Черноморското и Дунавското крайбрежие, Софийското поле и...

повече информация
Белочела сврачка

Белочела сврачка

(Lanius nubicus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200-350 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение основно в Сакар, Източните Родопи, Западна Странджа, поречията на реките Марица, Тунджа,...

повече информация
Белогуш дрозд

Белогуш дрозд

(Turdus torquatus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000–30 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, привързано към иглолистния и субалпийския пояс на високите планини. Обхваща изцяло по-високите...

повече информация
Блед бързолет

Блед бързолет

(Apus pallidus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2000-4000 дв. Особености на разпространението Предимно в Южна България, като с почти плътно разпространение обхваща изцяло Рило–Родопския масив, Витоша, София и Централна Стара...

повече информация
Блатна сова

Блатна сова

(Asio flammeus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5-10 дв. Особености на разпространението Известни саизолирани единчини находища в Тракийската низина, Югоизточна България и Дунавската равнина. , Вероятно е  откриването и на...

повече информация
Бял ангъч

Бял ангъч

(Tadorna tadorna)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 110-206 двойки (2007: 30-50 дв.)   Особености на разпространението Предимно по Черноморското крайбрежие, основно около Бургаския залив, където находищата...

повече информация
Белочела рибарка

Белочела рибарка

(Sternula albifrons)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 100-442 двойки (2007: 100-220 дв.) Особености на разпространението Групирано основно по Черноморското крайбрежие (Бургаските влажни зони). С неясен статус по...

повече информация
Белогръб кълвач

Белогръб кълвач

(Dendrocopos leucotos)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 818-1388 двойки (2007: 1200-1700 дв.) Особености на разпространението Широко разпространен в планинските широколистни и смесени стари гори. Висока плътност на...

повече информация
Белокрила рибарка

Белокрила рибарка

(Chlidonias leucopterus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 0-42 двойки (2007: 0-50 дв.) Особености на разпространението С единични гнездовища в източната част на Дунавското крайбрежие. За първи път гнезденето на вида в...

повече информация
Белобуза рибарка

Белобуза рибарка

(Chlidonias hybrida)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 554-2037 двойки (2007: 220-800 дв.) Особености на разпространението Разпръснато до групирано, основно по р. Дунав и в Дунавската равнина. С изолирани находища по...

повече информация
Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка

(Falco naumanni)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 24-27 двойки (2007: 20–40 дв.) Особености на разпространението С две изолирани гнездовища – в Бургаско и село Левка, Свиленградско. До края на миналия век сигурно и...

повече информация
Белоопашат мишелов

Белоопашат мишелов

(Buteo rufinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 700-1000 двойки (2007: 650–750 дв.) Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, предимно в равнинните и нископланинските...

повече информация
Белоглав лешояд

Белоглав лешояд

(Gyps fulvus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 124 -125 двойки (2007: 70-100 дв.) Особености на разпространението Автохтонната популация гнезди само в Източните Родопи, по долината на р. Арда между устието на р. Върбица...

повече информация
Белоока потапница

Белоока потапница

(Aythya nyroca)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен Размер на популацията: 2020: 147 – 466 двойки (2007: 150-230 дв.) Особености на разпространението Групово и разпръснато, главно покрай р. Дунав и прилежащите райони на Дунавската равнина,...

повече информация
Блестящ ибис

Блестящ ибис

(Plegadis falcinellus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 35-302 двойки (2007: 50-150 дв.) Особености на разпространението Рядък и малоброен гнездящ вид. Гнезди в смесени колонии с корморани, чапли и лопатарки по...

повече информация
Бял щъркел

Бял щъркел

(Ciconia ciconia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 5828 двойки (2007: 4956-5672 дв.) Особености на разпространението Широкоразпространен гнездящ синантропен вид. Белият щъркел гнезди почти в цялата страна с изключение на...

повече информация