Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Г

Голяма дропла

Голяма дропла

(Otis tarda)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Уязвим Размер на популацията: 0- дв. Особености на разпространението През последните 10 години липсват наблюдения през размножителния период. Отделни екземпляри са установени през зимата. Гнездово разпространение...

повече информация
Гугутка

Гугутка

(Streptopelia decaocto)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 90 000-200 000 дв. Особености на разпространението Разпространен в цялата страна с изключение на средновисоките и високите части на планините (Стара планина, Рила,...

повече информация
Гривяк

Гривяк

(Columba palumbus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000-35 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на почти цялата територия на страната, особено в планинските и полупланинските части, но и в равнинни гористи...

повече информация
Градска лястовица

Градска лястовица

(Delichon urbicum)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 600 000-1 000 000 дв. Особености на разпространението Повсеместно разпространен на почти цялата територия на страната с изключение на някои планински райони без селища и с...

повече информация
Градинско коприварче

Градинско коприварче

(Sylvia borin)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 120-400 дв. Особености на разпространението С разпръснати изолирани находища (рядко до няколко в съседни квадрати), почти равномерно на територията на цялата страна, без...

повече информация
Градински присмехулник

Градински присмехулник

(Hippolais icterina)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 150-300 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение както в равнинни, така и в планински места в цялата страна. По-плътно по Черноморското...

повече информация
Градинска червеноопашка

Градинска червеноопашка

(Phoenicurus phoenicurus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2000 – 5000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, по-компактно в Странджа, крайморската част на Източна Стара...

повече информация
Градинска овесарка

Градинска овесарка

(Emberiza hortulana)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 25 000-75 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в Добруджа, Лудогорието, Черноморското крайбрежие,...

повече информация
Градинска дърволазка

Градинска дърволазка

(Certhia brachydactyla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000-25 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение главно в предпланините и ниските части на планините, на места и в равнините,...

повече информация
Горски бекас

Горски бекас

(Scolopax rusticola)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 30-100 дв. Особености на разпространението С разпръснати находища, по-групирани в Средна гора, гористите части на Западна и Централна Стара планина, Рила, Пирин, Западните...

повече информация
Горска чучулига

Горска чучулига

(Lullula arborea)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 40 000-80 000 дв. Особености на разпространението Разпространен навсякъде в хълмистите, нископланинските и равнинните райони с разредени гори и храсталаци на по-голямата част...

повече информация
Горска улулица

Горска улулица

(Strix aluco)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 4000-8000 дв. Особености на разпространението Петнисто и разпръснато, по-плътно на почти цялата територия на предпланинските и планинските райони, по-разпръснато в равнинните...

повече информация
Горска зидарка

Горска зидарка

(Sitta europaea)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100 000-300 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, основно в планините и равнинните...

повече информация
Горска дърволазка

Горска дърволазка

(Certhia familiaris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50 000-75 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, съсредоточено основно в планинските гористи райони. По-плътно в Рила, Пирин,...

повече информация
Голямо черноглаво коприварче

Голямо черноглаво коприварче

(Sylvia atricapilla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 500 000-800 000 дв. Особености на разпространението С почти повсеместно разпространение с изключение на високопланинските части над границата на гората и някои безлесни...

повече информация
Голямо белогушо коприварче

Голямо белогушо коприварче

(Sylvia communis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 75 000- 200 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на почти цялата територия на страната без някои предимно гористи райони от средно високите и високи части на...

повече информация
Голяма пъструшка

Голяма пъструшка

(Porzana porzana)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100-400 дв. Особености на разпространението Разпръснато в ниските части на цялата страна, главно по Черноморското крайбрежие, в Софийското поле, бившето Стралджанско блато, с...

повече информация
Голям ястреб

Голям ястреб

(Accipiter gentilis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 800–1200 дв. Особености на разпространението Широко разпространен с разпръснати единични гнездовища, по-групирани предимно в гористите планински и полупланински райони,...

повече информация
Голям синигер

Голям синигер

(Parus major)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 800 000- 1 300 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на цялата територия на страната с изключение на високопланинската безлесна зона.Гнездово разпространение 2013...

повече информация
Голям пъстър кълвач

Голям пъстър кълвач

(Dendrocopos major)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 90 000-150 000 дв. Особености на разпространението Разпространен повсеместно на територията на почти цялата страна с изключение на някои предимно земеделски райони с...

повече информация
Голям маслинов присмехулник

Голям маслинов присмехулник

(Hippolais olivetorum)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500-3500 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, по-плътно в Югоизточна България (Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Странджа и...

повече информация
Голям горски водобегач

Голям горски водобегач

(Tringa ochropus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50-80 дв. Особености на разпространението С разпръснато разпространение из цялата страна, основно в равнините и по поречията на големите реки. Някои от наблюденията в...

повече информация
Голям гмурец

Голям гмурец

(Podiceps cristatus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 400–600 дв. Особености на разпространението Разпръснато и групово във всички равнинни райони. Основната част от популацията концентрирана в Дунавската равнина и покрай река...

повече информация
Глухар

Глухар

(Tetrao urogallus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1200-1800 токуващи мъжки. Особености на разпространението С петнисто разпространение в иглолистния пояс на някои от високите планини -Западните Родопи, Рила, Пирин и...

повече информация
Гарван

Гарван

(Corvus corax)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 900-1200 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планините и по-разпръснато – в...

повече информация
Горска ушата сова

Горска ушата сова

(Asio otus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 3000-5000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, основно в хълмистите и нископланинските...

повече информация
Горска бъбрица

Горска бъбрица

(Anthus trivialis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-18 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение във всички планини до горната граница на гората, по плътно в Рила, Пирин, Западните Родопи, Стара...

повече информация
Голям нирец

Голям нирец

(Mergus merganser)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 2-7 двойки (2007: 2-5 дв.) Особености на разпространението Северен вид, за който България е на границата на южното му гнездово разпространение. Сигурно гнездене е...

повече информация
Гривеста рибарка

Гривеста рибарка

(Thalasseus sandvicensis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 1 300 -2 400  двойки (2007: 300-1300 дв.) Особености на разпространението Многоброен, но със силно локализирано разпространение вид. Обитава основно крайморски...

повече информация
Гривеста чапла

Гривеста чапла

(Ardeola ralloides)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 87-417 двойки (2007: 300–650 дв.) Особености на разпространението Сравнително рядък и малоброен гнездящ вид. Разпръснато и групово по Дунавското крайбрежие, средното и...

повече информация
Голяма бяла чапла

Голяма бяла чапла

(Ardea alba) (Casmerodius albus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 14-60 двойки (2007: 5-25 дв.) Особености на разпространението Много рядък и малоброен гнездящ вид. Гнезди поединично или на неголеми колонии –...

повече информация
Голям корморан

Голям корморан

(Phalacrocorax carbo)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 2239 – 5281 двойки (2007: 2000–2800 дв.) Особености на разпространението Разпръснато в Северна България, Източна Стара планина (долините на реките Голяма и Луда...

повече информация
Голям воден бик

Голям воден бик

(Botaurus stellaris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 52-88 двойки (2007: 20–70 дв.) Особености на разпространението Рядък и малоброен вид. Гнезди из цялата страна в различни водоеми, обрасли с тръстика или папур....

повече информация