Атлас на гнездящите птици

Г

Гривеста чапла

Гривеста чапла

(Ardeola ralloides)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 87-417 двойки (2007: 300–650 дв.)   Особености на разпространението Сравнително рядък и малоброен гнездящ вид. Разпръснато и групово по Дунавското...

повече информация
Голяма бяла чапла

Голяма бяла чапла

(Ardea alba) (Casmerodius albus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 14-60 двойки (2007: 5-25 дв.)   Особености на разпространението Много рядък и малоброен гнездящ вид. Гнезди поединично или на неголеми колонии...

повече информация
Голям корморан

Голям корморан

(Phalacrocorax carbo)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 2239 – 5281 двойки (2007: 2000–2800 дв.)   Особености на разпространението Разпръснато в Северна България, Източна Стара планина (долините на реките...

повече информация
Голям воден бик

Голям воден бик

(Botaurus stellaris) Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 52-88 двойки (2007: 20–70 дв.)   Особености на разпространението Рядък и малоброен вид. Гнезди из цялата страна в различни водоеми, обрасли с тръстика...

повече информация