Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

М

Мочурно шаварче

Мочурно шаварче

(Acrocephalus palustris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 7000-15 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение на значителна част от територията на страната, главно в по-ниските й части, но и в хълмисти и...

повече информация
Матовоглав синигер

Матовоглав синигер

(Parus montanus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 25 000-50 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, съсредоточено предимно в иглолистния пояс на високите планини от Рило–Родопския масив, Западна и...

повече информация
Малък ястреб

Малък ястреб

(Accipiter nisus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500–2000 дв. Особености на разпространението Разпръснато и групово на почти цялата територия на страната с изключение на някои земеделски райони. По-плътно в гористите части,...

повече информация
Малък червеноног водобегач

Малък червеноног водобегач

(Tringa totanus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15-35 дв. Особености на разпространението С разпръснато разпространение, по-групирано в основното гнездовище на вида в Бургаските влажни зони, но единични находища и във...

повече информация
Малък пъстър кълвач

Малък пъстър кълвач

(Dryobates minor)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 7500-12000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голяма част от територията на страната, по-плътно в Източна България...

повече информация
Малък маслинов присмехулник

Малък маслинов присмехулник

(Hippolais pallida)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 6000-12 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Югоизточна България, покрай Черноморското крайбрежие, долините на...

повече информация
Малък гмурец

Малък гмурец

(Tachybaptus ruficollis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 800–1900 дв. Особености на разпространението В цялата равнинна и полупланинска част на страната, където има макар и малки влажни зони, обрасли с висша водна...

повече информация
Малък воден бик

Малък воден бик

(Ixobrychus minutus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500–4500 дв. Особености на разпространението. С широко и сравнително плътно разпространение по Дунавското крайбрежие и в Дунавската равнина, Тракийската низина, по...

повече информация
Малко черноглаво коприварче

Малко черноглаво коприварче

(Sylvia melanocephala)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 800-1200 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, по-компактно в Източните Родопи и в долините на реките Струма и Места с прилежащите им части на...

повече информация
Малко белогушо коприварче

Малко белогушо коприварче

(Sylvia curruca)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000- 30 000 дв. Особености на разпространението С петнисто, но не повсеместно разпространение на почти цялата територия без високопланинската безлесна зона. По-плътно...

повече информация
Малка черноглава чайка

Малка черноглава чайка

(Larus melanocephalus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-62 дв. Особености на разпространението С отделни гнездовища по Черноморското крайбрежие, в зависимост от наличието на соленоводни или свръхсолени езера, основно в...

повече информация

Малка пъструшка

(Zapornia pusilla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50-100 дв. Особености на разпространението Разпръснато с изолирани гнездовища, най-близо едни до други около Бургас, по Северното Черноморско крайбрежие, в Софийското поле и...

повече информация

Мустакато шаварче

(Acrocephalus melanopogon)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 20-57 двойки (2007: 5-25 дв.) Особености на разпространението С разпръснати единични находища главно по Черноморското и Дунавското крайбрежие. Сигурно гнездене...

повече информация
Мустакато тръстикарче

Мустакато тръстикарче

(Panurus biarmicus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 76-167 двойки (2007: 200-600 дв.) Особености на разпространението С ограничено разпространение, групирано основно по Черноморското крайбрежие (Бургаски влажни зони,...

повече информация
Морски дъждосвирец

Морски дъждосвирец

(Charadrius alexandrinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 33-85 двойки (2007: 120-150 дв.) Особености на разпространението С изолирани гнездовища единствено по Черноморското крайбрежие – основно в Бургаските влажни зони...

повече информация
Малък креслив орел

Малък креслив орел

(Clanga pomarina)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 600-700  двойки (2007: 350–450 дв.) Особености на разпространението С неравномерно петнисто разпространение, по-голямата част (70%) от гнездовата популация е...

повече информация
Малък орел

Малък орел

(Hieraaetus pennatus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 400-550 двойки (2007: 140–200 дв.) Особености на разпространението Петнисто и разпръснато в почти цялата страна, в гористи райони в равнините, в ниските и средно...

повече информация
Морски орел

Морски орел

(Haliaeetus albicilla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 43-60 двойки (2007: 30-50 дв.) Особености на разпространението Гнезди основно по Дунавските острови, югоизточната част на страната (най-вече по долините на реките...

повече информация
Малък корморан

Малък корморан

(Microcarbo pygmaeus) (Phalacrocorax pygmeus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 240- 945  двойки (2007: 350–500 дв.) Особености на разпространението Колониален гнездящ вид, установен само в 11 колонии. Гнездовищата са...

повече информация
Малка бяла чапла

Малка бяла чапла

(Egretta garzetta)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 319-1019 двойки (2007: 1400–2000 дв.) Особености на разпространението Гнезди по Дунавските острови и в различен тип влажни зони – езера, блата, рибарници и язовири. С...

повече информация