Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

О

Осояд

Осояд

(Pernis apivorus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 450-550 дв. Особености на разпространението Разпръснато на почти цялата територия на страната, най-плътно в ниските и средно високи райони с гори (Източни Родопи, Източна...

повече информация
Ориенталско каменарче

Ориенталско каменарче

(Oenanthe isabellina)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 3500 – 7000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение с градиент на намаляване на плътността на разположение на находищата от югоизток...

повече информация
Орехче

Орехче

(Troglodytes troglodytes)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50 000-100 000 дв. Особености на разпространението Разпространен повсеместно на територията на всички планини  и повечето високи котловинни полета. Петнисто и...

повече информация
Обикновено конопарче

Обикновено конопарче

(Carduelis cannabina)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 40 000-100 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, предимно по открити каменисти...

повече информация
Обикновена чинка

Обикновена чинка

(Fringilla coelebs)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2 000 000-6 000 000 дв. Особености на разпространението С почти плътно повсеместно разпространение на цялата територия на страната, с изключение на някои лишени от гори...

повече информация
Обикновена кукувица

Обикновена кукувица

(Cuculus canorus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20 000-50 000 токуващи мъжки Особености на разпространението Повсеместно разпространена на цялата територия на страната, включително в най-високите части на планините. Отбягва...

повече информация
Обикновена кръсточовка

Обикновена кръсточовка

(Loxia curvirostra)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-25 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, свързано с иглолистния пояс на високите планини от Рило–Родопския масив, Витоша, Западна и...

повече информация
Обикновен скорец

Обикновен скорец

(Sturnus vulgaris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 950 000-3 000 000 дв. Особености на разпространението С почти повсеместно разпространение на територията на цялата страна, с изключение на високите и по-плътно покрити с гори...

повече информация
Обикновен пчелояд

Обикновен пчелояд

(Merops apiaster)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 25 000-50 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на почти цялата територия на ниските равнинни и хълмисти части на страната – по-силно групиран в съседни...

повече информация
Обикновена гургулица

Обикновена гургулица

(Streptopelia turtur)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Уязвим Размер на популацията: 25 000-80 000 дв. Особености на разпространението С широко, разкъсано на места разпространение в почти цялата страна, без по-високите типично горски райони в планините, зоните...

повече информация
Обикновен мишелов

Обикновен мишелов

(Buteo buteo)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2500–4000 дв. Особености на разпространението Повсеместно на цялата територия на страната. Не е установен на места в равнинни безлесни райони с преобладание на земеделски култури...

повече информация
Обикновена кукумявка

Обикновена кукумявка

(Athene noctua)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 7500-10000 дв. Особености на разпространението Повсеместно разпространен на цялата територия на страната с изключение на някои преобладаващо гористи или високи части на...

повече информация
Обикновена калугерица

Обикновена калугерица

(Vanellus vanellus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Потенциално застрашен Размер на популацията: 2020: 700-1600 двойки (2007: 1000-1700 дв.) Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в низинните и равнинни части на страната,...

повече информация
Орел змияр

Орел змияр

(Circaetus gallicus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 204-478 двойки (2007: 270-320 дв.) Особености на разпространението Разпръснато и групово в цялата страна, по-плътно в откритите, сухи и богати на влечуги райони на...

повече информация