Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

С

Средна пъструшка

Средна пъструшка

(Zapornia parva)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100-300 дв. Особености на разпространението С разпръснати изолирани гнездовища, основно по Дунавското и Черноморското крайбрежие и Софийското поле, но и в бившето Стралджанско...

повече информация
Средна бекасина

Средна бекасина

(Gallinago gallinago)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2-10 дв. Особености на разпространението С отделни изолирани находища, основно в Тракийската низина, Софийското поле, покрай река Дунав, в Дунавската равнина, около...

повече информация
Средиземноморски сокол

Средиземноморски сокол

(Falco eleonorae)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0 дв. Особености на разпространението Гнездо по Средиземноморското крайбрежие, но скитащи птици се наблюдават ежегодно у нас, най-често в Южна България и по Черноморието....

повече информация
Средиземноморски буревестник

Средиземноморски буревестник

(Puffinus yelkouan)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Уязвим Размер на популацията: 0–10 дв. Особености на разпространението Липсват данни за сигурно гнездене в България през последните няколко деситилетия, но. не е изключено  да се размножава по скалисти...

повече информация
Среден пъстър кълвач

Среден пъстър кълвач

(Dendrocopos medius)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 12 000-20 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планините, районите с...

повече информация
Сокол скитник

Сокол скитник

(Falco peregrinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 120-160 дв. Особености на разпространението С разпръснати гнездовища, по-групирани в съседни квадрати в планинските и полупланинските райони – главно в Стара планина,...

повече информация
Сокерица

Сокерица

(Nucifraga caryocatactes)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-15 000 дв. Особености на разпространението С ограничено петнисто и разпръснато разпространение, свързано с иглолистния пояс в планините и обхващащо основно...

повече информация
Сойка

Сойка

(Garrulus glandarius)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 100 000-200 000 дв. Особености на числеността Неравномерна и относително висока – на по-голямата част от заетата територия гнездят стотици дв./кв. (в планините,...

повече информация
Скалолазка

Скалолазка

(Tichodroma muraria)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 300-500 дв. Особености на разпространението С ограничено петнисто разпространение в зависимост от наличието на скалисти райони със специфично изложение и микроклимат,...

повече информация
Скално врабче

Скално врабче

(Petronia petronia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 150-300 дв. Особености на разпространението С ограничено разпръснато разпространение. Гнезди редовно в южните части на Струмската долина и прилежащите й райони, на север до...

повече информация
Скална лястовица

Скална лястовица

(Ptyonoprogne rupestris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-15 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, обхващащо почти изцяло всички планини. С разпръснати гнездовища в равнинни и...

повече информация
Сирийски кълвач

Сирийски кълвач

(Dendrocopos syriacus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 14 000-25 000 дв. Особености на разпространението Почти повсеместно разпространен, с изключение на средно високите и високите части на планините и на някои изцяло гористи...

повече информация
Синявица

Синявица

(Coracias garrulus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2500-5500 дв. Особености на разпространението С почти плътно разпространение в равнинните и някои нископланински части на страната, особено покрай река Дунав, в северната и...

повече информация
Син синигер

Син синигер

(Parus caeruleus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 350 000-650 000 дв. Особености на разпространението С широко разпространение, по-плътно в планинските и полупланинските райони, по-разпръснато в равнините, където липсва на...

повече информация
Сивогуша завирушка

Сивогуша завирушка

(Prunella modularis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 30 000-50 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение основно в по-високите части на Рила, Пирин, Западни Родопи, Западна и Централна Стара планина,...

повече информация
Сивоглава овесарка

Сивоглава овесарка

(Emberiza cia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-8000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Рило–Родопския масив, Стара планина, Витоша,  Странджа и по Северното...

повече информация
Сиво каменарче

Сиво каменарче

(Oenanthe oenanthe)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20 000 – 60 000 дв. Особености на разпространението С повсеместно разпространение на почти цялата територия на страната, по-плътно в Източна и Южна България, както в...

повече информация
Сива сврачка

Сива сврачка

(Lanius excubitor)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-5 дв. Особености на разпространението През последните 20 години липсват данни за гнездене на вида в България. В миналото са регистрирани единични изолирани находища,...

повече информация
Сива овесарка

Сива овесарка

(Emberiza calandra)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 700 000-1 000 000 дв. Особености на разпространението Повсеместно на почти цялата територия на страната без по-високите части на планините и районите с плътна горска...

повече информация
Сива мухоловка

Сива мухоловка

(Muscicapa striata)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-15 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, обхващащо по-плътно Рило–Родопския масив (особено Западните Родопи), Витоша и...

повече информация
Сива врана

Сива врана

(Corvus corone cornix)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 25 000-50 000 дв. Особености на разпространението С почти повсеместно разпространение на територията на цялата страна с изключение на някои от най-високите планински...

повече информация
Сив кълвач

Сив кълвач

(Picus canus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1500-2800 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение на територията на цялата страна, обхващащо по-цялостно Странджа, Източна и Западна Стара планина, Средна...

повече информация
Селска лястовица

Селска лястовица

(Hirundo rustica)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 400 000-800 000 дв. Особености на разпространението С повсеместно почти плътно разпространение на цялата територия на страната с изключение на някои високопланински гористи...

повече информация
Северен славей

Северен славей

(Luscinia luscinia)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 – 50 дв. Особености на разпространението С разпръснато разпространение, предимно в североизточната част на страната. Установените находища са по-концентрирани предимно...

повече информация
Сврака

Сврака

(Pica pica)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200 000-300 000 дв. Особености на разпространението Разпространен в естествени и антропогенни местообитания на по-голямата част от територията на страната с изключение на...

повече информация
Сокол орко

Сокол орко

(Falco subbuteo)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 600-1200 дв. Особености на разпространението Разпръснато на територията на цялата страна, както в равнини, така и високо в планините. Разпространението по-плътно по поречията...

повече информация
Скален орел

Скален орел

(Aquila chrysaetos)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 150–170 дв. Особености на разпространението Разпространен петнисто предимно в по-високите части на планините (основно в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин,...

повече информация
Свилено шаварче

Свилено шаварче

(Cettia cetti)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 350–750 дв. Особености на разпространението С ограничено петнисто разпространение, основно по Южното Черноморско крайбрежие, в южната част на долината на река Струма и...

повече информация
Стридояд

Стридояд

(Haematopus ostralegus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен Размер на популацията: 2020: 39 -94 двойки (2007: 30-50 дв.) Особености на разпространението Гнездовите находища са в четири изолирани района: на острови по р. Марица в средното и...

повече информация
Скална зидарка

Скална зидарка

(Sitta neumayer)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 93-185 двойки (2007: 200-500 дв.) Особености на разпространението С ограничено петнисто разпространение, по-плътно в долините на реките Струма и Места с прилежащите им...

повече информация
Син скален дрозд

Син скален дрозд

(Monticola solitarius)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 67-132 двойки (2007: 250–450 дв.) Особености на разпространението Много рядък и малоброен вид- намерен само в 27 10Х10 км. квадрата в периода на настоящото...

повече информация
Сива патица

Сива патица

(Mareca strepera) (Anas strepera)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 69-141 двойки (2007: 70-120 дв.) Особености на разпространението Изключително малоброен гнездящ вид. С разпръснати находища, групирани в съседни квадрати...

повече информация
Сива гъска

Сива гъска

(Anser anser)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 14-27 двойки (2007: 5-15 дв.) Особености на разпространението Изключително рядък и малоброен гнездящ вид. Със силно ограничено разпространение, на отделни места покрай р....

повече информация
Саблеклюн

Саблеклюн

(Recurvirostra avosetta)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 250-800 двойки (2007: 250-790 дв.) Особености на разпространението С разпръснати, малко на брой гнездовища, по-групирани в района на Бургаските влажни зони...

повече информация
Сива чапла

Сива чапла

(Ardea cinerea)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 774-1350 двойки (2007: 1000-1400 дв.) Особености на разпространението В самостоятелни или смесени колонии разпръснато из цялата страна, главно по Дунавското и...

повече информация
Среден (качулат) корморан

Среден (качулат) корморан

(Gulosus aristotelis) (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията:  2020: 188-392 двойки (2007: 180–250 двойки)  Особености на разпространението Гнезди в разпръснати колонии в северната част на...

повече информация