Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Ч

Чухал

Чухал

(Otus scops)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 6000-9000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, по-плътно в Източните Родопи, Сакар, долините на реките Струма и Места,...

повече информация
Черношипа ветрушка

Черношипа ветрушка

(Falco tinnunculus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 4000–7500 дв. Особености на числеността Неравномерна, в повечето от обитаваните квадрати по-малко от 10 дв. По-висока в районите със скални комплекси и дефилета, макар рядко...

повече информация
Черночела сврачка

Черночела сврачка

(Lanius minor)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-15 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение във всички по-ниски и по-безлесни райони, по-плътно в северната и източната част на...

повече информация
Чернокрил огърличник

Чернокрил огърличник

(Glareola nordmanni)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен Размер на популацията: 2-4 дв. Особености на разпространението   Гнезденето на вида в страната е установено със сигурност през 2002 г. с наблюдение на пухово малко при Атанасовското...

повече информация
Черногушо ливадарче

Черногушо ливадарче

(Saxicola torquatus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 3000 – 6000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение в цялата страна без гористите равнинни и планински райони. По-компактно в Югоизточна България,...

повече информация
Черноглава овесарка

Черноглава овесарка

(Emberiza melanocephala)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 25 000-50 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията, по-плътно в Югоизточна България и по...

повече информация
Черна каня

Черна каня

(Milvus migrans)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 140-160 дв. Особености на разпространението Групирано основно по поречията на големите реки и притоците им – река Тунджа, р. Марица, река Дунав, р. Арда, по-разпръснато в...

повече информация
Черен синигер

Черен синигер

(Periparus ater)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 300 000-600 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и на места разпръснато разпространение, обхващащо плътно иглолистния пояс на планините от Рило–Родопския масив и...

повече информация
Червенушка

Червенушка

(Pyrrhula pyrrhula)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000- 25 000 дв. Особености на разпространението С ограничено петнисто разпространение, концентрирано в по-високите части на планините от Рило–Родопския масив, Централна и...

повече информация
Червенокръста лястовица

Червенокръста лястовица

(Hirundo daurica)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000-25 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планините и някои скалисти райони в по-ниските...

повече информация
Червеноклюна потапница

Червеноклюна потапница

(Netta rufina)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-1 дв. Особености на разпространението След 1990 г. наблюдаван през гнездовия период в четири влажни зони. На 24.05.1993 г. в блатото до къмпинг Европа (западно от Поморие)...

повече информация
Червеногърба сврачка

Червеногърба сврачка

(Lanius collurio)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 300 000-700 000 дв. Особености на разпространението Разпространенен повсеместно на цялата територия на страната.Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е...

повече информация
Червеногушо коприварче

Червеногушо коприварче

(Sylvia cantillans)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 3000-8000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо плътно Източните Родопи и района на долините на реките Струма и Места с прилежащите им...

повече информация
Червеногуша мухоловка

Червеногуша мухоловка

(Ficedula parva)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1000-1500 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, съсредоточено основно в буковия пояс на Стара планина (на изток до Сливенска планина). С изолирани...

повече информация
Червеногръдка

Червеногръдка

(Erithacus rubecula)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1 000 000 – 1 500 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планинските и полупланинските райони, а...

повече информация
Червеноглаво кралче

Червеноглаво кралче

(Regulus ignicapilla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10 000-40 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, привързано към иглолистния пояс на високите планини от Рило–Родопския масив, Витоша, Западна...

повече информация
Червеноглава сврачка

Червеноглава сврачка

(Lanius senator)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 15 000-20 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато неравномерно разпространение на територията на цялата страна без по-високите планини. По-плътно в...

повече информация
Червена каня

Червена каня

(Milvus milvus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0- дв. Особености на разпространението Отделни наблюдения на единични възрастни птици в различни хълмисти и нископланински части на страната: на 13.05.2003 г. до с. Студен...

повече информация
Чавка

Чавка

(Corvus monedula)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 75 000-250 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на територията на цялата страна, по-плътно в равнините и полупланинските части с...

повече информация
Черешарка

Черешарка

 (Coccothraustes coccothraustes)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 50 000-150 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от територията на страната, с изключение на...

повече информация
Черен лешояд

Черен лешояд

(Aegypius monachus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен Размер на популацията: 0-2 дв. Особености на разпространението Редовно присъствие през гнездовия период в Източните Родопи на птици от колонията в Гърция. Освен постоянно присъствие на...

повече информация
Черен бързолет

Черен бързолет

(Apus apus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 8500-20 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо по-цялостно планинските райони и Черноморското крайбрежие. С множество разпръснати или по-слабо...

повече информация
Черногърбо каменарче

Черногърбо каменарче

(Oenanthe pleschanka)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 186-334 двойки (2007: 350 – 500 дв.) Особености на разпространението С плътно до прекъснато на места разпространение и редовно размножаване по самата крайбрежна...

повече информация
Черноврат гмурец

Черноврат гмурец

(Podiceps nigricollis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 18-47 двойки (2007: 20–60 дв.) Особености на разпространението Като цяло с изолирани гнездовища, по-ясно групирани по Дунавското крайбрежие, с единични находища,...

повече информация
Черен кълвач

Черен кълвач

(Dryocopos martius)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 2177 – 3137 двойки (2007: 1500-3500 дв.) Особености на разпространението С петнисто разпространение в планинските гористи части на страната – Рило-Родопския масив,...

повече информация
Червеноврат гмурец

Червеноврат гмурец

(Podiceps grisegena)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 35-79 двойки (2007: 30–70 дв.) Особености на разпространението С изолирани гнездовища по Дунавското крайбрежие, на места в Тракийската низина и покрай Черно море....

повече информация
Червена чинка

Червена чинка

(Carpodacus erythrinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 52- 112 двойки (2007: 10-50 дв.) Особености на разпространението С все още не стабилизирано постоянно разпространение. Среща се разпръснато с отделни предимно...

повече информация
Черна рибарка

Черна рибарка

(Chlidonias niger)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 0-100 двойки (2007: 24-50 дв.) Особености на разпространението С малко на брой разпръснати гнездовища основно във влажните зони по поречието на р. Дунав и прилежащите...

повече информация
Червенонога ветрушка

Червенонога ветрушка

(Falco vespertinus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен Размер на популацията: 2020: 0-16 двойки (2007: 0-10 дв.) Особености на разпространението Понастоящем гнезди спорадично в Сливенско. В миналото предимно в откритите равнинни части на...

повече информация
Черен щъркел

Черен щъркел

(Ciconia nigra)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 725 -1140 двойки (2007: 300-550 дв.) Особености на разпространението Сравнително широко разпространен, но малочислен вид, срещащ се от от 0 до 1500 м н.в. в почти цялата...

повече информация
Червена чапла

Червена чапла

(Ardea purpurea)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 64-136 двойки (2007: 150-250 дв.) Особености на разпространението Сравнително рядък и малоброен гнездящ и прелетен вид. Гнезди поединично или на неголеми колонии...

повече информация
Червен ангъч

Червен ангъч

(Tadorna ferruginea)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 82-153 двойки (2007: 40-80 дв.) Особености на разпространението Малочислен вид с изолирани гнездовища в Североизточна България и около Бургас. Около 1995 г. е с близо...

повече информация